MÁME RIEŠENIE

Tiráž

Wöhrle k.s.
so sídlom Továrenská 1A, Šurany 942 01, Slovensko
IČO: 36 564 206
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, odd. Sro, vložka č.: 10035/N
Tel.: +421 35 69 139 00
E-mail:

Komplementár:

Wöhrle Verwaltung s.r.o.,
IČO: 35 869 747,
so sídlom Továrenská 1/A, Šurany 942 01, Slovensko
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, odd. Sro, vložka č. 15424/N

V mene Wöhrle k.s. koná komplementár - spoločnosť Wöhrle Verwaltung s.r.o.. V mene spoločnosti Wöhrle Verwaltung s.r.o. koná konateľ Michael Fahrenbach.

Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov:

Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na spoločnosť Wöhrle k.s. so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým spoločnosť Wöhrle k.s. vybavila jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že spoločnosť Wöhrle k.s. porušila jeho práva. Ak Wöhrle k.s. odpovie na žiadosť spotrebiteľa zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov je Slovenská obchodná inšpekcia - www.soi.sk alebo iná osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk ); spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a spoločnosťou Wöhrle k.s., vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

Obrazový materiál

©  CoffeeTime - Shutterstock, 614557922
©  Olivier Le Moal - Shutterstock, 202526332
©  adike - Shutterstock, 367740158
©  Olivier Le Moal - Shutterstock, 550316641
©  Fotograf Herbert Kress - Eigene Fotos
©  Matthias Wacker - Eigene Fotos
©  Wöhrle intern - Eigene Fotos

Programovanie a webový dizajn

RK Mediawork - Internetová agentúra
www.rk-mediawork.de 

 

E-Mail