MÁME RIEŠENIE

Spoločnosť Wöhrle sa podiela na akcii zapája do kampane „Mitmachen Ehrensache“ (Zapojiť sa je vecou cti).

Mladí ľudia si hľadajú zamestnávateľa a pracujú ako dobrovoľníci v rámci International Volunteer Day .  Svoju mzdu venujú na charitatívne účely. Ide zvyčajne o projekty zamerané na prácu s mládežou, ale aj verejnoprospešné práce, ktoré si mladí ľudia vyberajú sami. Deň „Mitmachen Ehrensache“ sa organizuje pre   žiakov od 7. triedy všeobecnovzdelávacích a odborných škôl v Badensku-Württenbersku.

Wöhrle podporuje kampaň „Mitmachen Ehrensache“ a  poskytuje mladým ľuďom niekoľko pracovných miest v  lokalitách  Krautheim a Wildberg. Tu nájdete leták k akcii „Mitmachen Ehrensache“.

 

Prevádzka Wildberg: Kompas pri výbere povolania - Kov

Kompas pri výbere povolania - Kov je určený pre   žiakov 8./9. ročníka reálnych škôl a vykonáva sa v úzkej spolupráci s kovospracujúcimi podnikmi. Formou projektovej práce a získavaním odbornej praxe v podnikoch  podporuje žiakov pri výbere povolania a zvyšuje atraktivitu priemyselno-technických povolaní. Spoločnosť Wöhrle sa, ako spolupracujúci podnik, aktívne podieľa a podporuje mladých ľudí pri výbere povolania.

(odkaz na leták BWK Metall CW Mailflyer) :

Woehrle Flyer BWKMetall

Prevádzka Krautheim: Pracovná skupina s   odbornou školou v Krautheime

V rámci dobrovoľnej pracovnej skupiny odbornej školy v Krautheime sa mohli žiaci dozvedieť základné znalosti o povolaní v kovospracujúcom priemysle. Žiaci sa s plným nasadením zapojili do projektu Vrtuľník. Spoločnosť Wöhrle sa ako lokálna spoločnosť pravidelne podieľa na takýchto projektoch a pomáha mladým ľuďom pri výbere povolania. (Obrázok vrtuľníka)

Woehrle Hubschrauber Projekt Realschule

E-Mail